INFORMAČNÍ MEMORANDUM “GDPR”

General Data Protection Regulation (Ochrana osobních údajů fyzických osob)

GDPR stanovuje vymezenému okruhu subjektů povinnosti, které musí plnit při zpracování osobních údajů fyzických osob. Tyto povinnosti jsou určeny zejména podnikatelským subjektům.

RailTrading s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie a České republiky, zejména v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m.s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU”) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v účinnost dnem 25.05.2018.

1.    Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je společnost:

RailTrading s.r.o.               Bc. Robert Balák

Do Nehvizdek 583             jednatel společnosti

CZ-25081  Nehvizdy           M:   +420 792 319 932

Czech Republic                  E:    balak@railtrading.cz

IČO:   064 22 063

DIČ:   CZ06422063

2.    Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se RailTrading s.r.o. řídí příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (“GDPR”) a zákonem o ochraně osobních údajů (“ZOOU”).

Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti při vzájemné spolupráci a smluvních vztazích. Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování.

3.    Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

RailTrading s.r.o. zpracovává pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, za účelem splnění povinnosti ze smluvního vztahu, nebo za účelem splnění právní povinnosti správce údajů, anebo ty, které jste nám poskytli na základě souhlasu za stanoveným účelem.

4.    Jak chráníme Vaše osobní údaje?

RailTrading s.r.o. Vás ubezpečuje, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

5.    Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

RailTrading s.r.o. předává Vaše osobní údaje ke zpracování pouze zpracovatelům, u kterých je to nezbytné pro zajištění účelu zpracování osobních údajů.

6.    Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které RailTrading s.r.o. zpracovává, máte následující práva, která vůči společnosti RailTrading s.r.o. jako správci osobních údajů můžete uplatnit:

  • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, a které zpracováváme;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu společnosti RailTrading s.r.o., nebo na email společnosti RailTrading s.r.o. dle kontaktů uvedených v tomto informačním memorandu.

Vzhledem k tomu, že některé Vaše osobní údaje RailTrading s.r.o. zpracovává na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (IČO: 708 37 627)

Pplk. Sochora 27

CZ-17000  Praha 7

E: posta@uoou.cz

ID datové schránky: qkbaa2n

www.uoou.cz

Společnost RailTrading s.r.o. děkuje za pozornost a doufá, že výše uvedené údaje jsou jasné a srozumitelné.

Za společnost RailTrading s.r.o.:

Bc. Robert Balák jednatel společnosti